“ลมใต้ปีก” ธุรกิจสีเขียว บทบาท HSBC กับ “การเงินยั่งยืน”

“Green” คือ สีเขียวซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นธรรมชาติ และความยั่งยืน ที่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่กำลังเริ่มให้ความสำคัญ

“เรื่องClimate Change ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อน พายุ น้ำท่วม และเรื่องเหล่านี้ไม่มีพรมแดนเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งแต่ผลกระทบก็เห็นได้ในที่อีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นเรื่องสำหรับทุกคน”

การเงินเบื้องต้น

ในส่วนของHSBCได้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายรูปแบบและยังมีความร่วมมือต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน เช่น ความร่วมมือกับกลุ่มเทมาเส็ก จากสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมองว่าสำหรับประเทศไทยซึ่งมีบทบาทเด่นในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจการลงทุนในไทย

ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จาก HSBC Navigator: SEA in Focus ที่ทำการสำรวจบริษัท 1,500 แห่งจากประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก 6 แห่ง เช่น จีน สหรัฐ ฝรั่งเศส เยอรมนี ในส่วนของประเทศไทยเมื่อถามถึงการพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนก็พบว่า ทั้งภาครัฐและประชาสังคมในไทยต่างให้ความสำคัญต่อเรื่อง ESG : Environment, Social, Governance

โดยประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆ ที่มีการเปิดตัว Sustainability Bond หรือ ตราสารหนี้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน เมื่อส.ค.2563 นับเป็นการย้ำภาพที่รัฐบาลไทยตอบรับประเด็นESG ขณะที่ภาคสังคมวงกว้างการสำรวจพบว่าธุรกิจไทยในสัดส่วน 4 ใน 5 ต้องการใช้เงินไปกับในธุรกิจที่มีภาพของความยั่งยืนอุดหนุนอยู่ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนของธุรกิจจากต่างประเทศด้วย